ಪುಟಗಳು

ಶುಕ್ರವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31, 2014

ಕಾಲ ಮಾನ

ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಕಾಲದ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು "ಕ್ರಾಂತಿ" ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದರು. ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿನ 1/34000 ನೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಮ! ಇದು ಸ್ಥಿರ ವಿಶ್ವ ಅಥವಾ ಆಗ ಸಮಯ ಅನಂತ! ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಇಂತಹ 34000 ಸ್ಥಿರ ವಿಶ್ವವನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವವು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಾನವ ಚರ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಗಮನಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಟ ಕಾಲಮಾನವನ್ನು ಒಂದು "ತ್ರುಟಿ" ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡಿನ 1/300 ಭಾಗ!
2 ತ್ರುಟಿ - 1 ಲವ
2 ಲವ - 1 ಕ್ಷಣ
30 ಕ್ಷಣ - 1 ವಿಪಲ
60 ವಿಪಲ - 1 ಪಲ
60 ಪಲ - 1 ಚಡಿ
1 ಚಡಿ - 24 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೆ ಸಮ
2.5 ಚಡಿ - 1 ಹೋರಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ.
24 ಹೋರಾ - 1 ದಿನ
15 ದಿನ - 1 ಪಕ್ಷ
2 ಪಕ್ಷ - 1 ಮಾಸ
2 ಮಾಸ - 1 ಋತು
6 ಋತು - 1 ವರ್ಷ
100  ವರ್ಷ - 1 ಶತಾಬ್ಧ
10 ಶತಾಬ್ಧ - 1 ಸಹಸ್ರಾಬ್ಧ
432 ಸಹಸ್ರಾಬ್ಧ - 1 ಯುಗ
ಕಲಿಯುಗ - 432000 ವರ್ಷಗಳು
ದ್ವಾಪರಯುಗ - 864000 ವರ್ಷಗಳು
ತ್ರೇತಾಯುಗ - 1296000 ವರ್ಷಗಳು
ಸತ್ಯಯುಗ - 1728000 ವರ್ಷಗಳು
10 ಯುಗ - 1  ಮಹಾಯುಗ - 43,20,000 ವರ್ಷಗಳು
1000 ಮಹಾಯುಗ - 1 ಕಲ್ಪ - 4.32 ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳು
ಬ್ರಹ್ಮನ ಆಯುಶ್ಯ - 100 ಕಲ್ಪ
ಬ್ರಹ್ಮನ 1 ದಿನ - 1 ಮನ್ವಂತರ

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ