ಪುಟಗಳು

ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ 31, 2014

ತಾಯಿ

ನಾಸ್ತಿ ಮಾತೃ ಸಮಾ ಛಾಯಾ ನಾಸ್ತಿ ಮಾತೃ ಸಮಾ ಗತಿಃ|
ನಾಸ್ತಿ ಮಾತೃ ಸಮಂ ತ್ರಾಣಂ ನಾಸ್ತಿ ಮಾತೃ ಸಮಾಪ್ರಿಯಾ|
ನಾಸ್ತಿ ವೇದಾತ್ಪರಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ನಾಸ್ತಿ ಮಾತುಃ ಪರೋಗುರಃ||

ತಾಯಿಯಷ್ಟು ನೆರಳಂತೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅವಳಷ್ಟು ಕಡೆಯವರೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಜೀವಕ್ಕೆ ಅವಳಷ್ಟು ಬಲಕೊಡುವವರು ಬೇರ್ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅವಳಷ್ಟು ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಮಮತೆ ಇರುವವರು ಬೇರ್ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಕ್ಕಿಂತ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತೆಯೇ ಅವಳಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ