ಪುಟಗಳು

ಶುಕ್ರವಾರ, ಮೇ 22, 2015

ಬುದ್ಧಿ

ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹದಿನಾರು ಪರ್ಯಾಯ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಂಜ್ಞಾನ, ಆಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಪ್ರಜ್ಞಾನ, ಮೇಧಾ, ದೃಷ್ಟಿ, ಧೃತಿ, ಮತಿ, ಮನಿಷಾ, ಜೂತಿ, ಸ್ಮೃತಿ, ಸಂಕಲ್ಪ, ಕ್ರತು, ಅಸು, ಕಾಮ, ವಶ ಇವೇ ಆ ಹದಿನಾರು ಹೆಸರುಗಳು!
* ಪ್ರಜ್ಞಾನ : ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ
*ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಕಾರಣ ಅದು "ಸಂಜ್ಞಾನ"
*ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕಿಳಿದಾಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೋಧ್ಯವಾಗುವ ಕಾರಣ "ಆಜ್ಞಾನ"
*ವಸ್ತುವಿನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅರಿವು ಇರುವ ಕಾರಣ ಅದು "ವಿಜ್ಞಾನ"
*ಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿ ಅದಕ್ಕಿರುವುದರಿಂದ "ಮೇಧಾ"
*ಪಡೆದ ಅನುಭವವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದು "ಧೃತಿ"
*ಮನನದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಾಗಿ "ಮತಿ"
*ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆ ಇರುವುದರಿಂದ "ಮನಿಷಾ"
*ಉಪಾಸನೆ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುವ ಕಾರಣ "ಜೂತಿ"
*ಧ್ಯಾನದಿಂದ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣದಿಂದಾಗಿ "ಸ್ಮೃತಿ"
*ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಕಾರಣ "ಸಂಕಲ್ಪ"
*ಎಲ್ಲಾ ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಯಜ್ಞಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾದುದರಿಂದ ಅದು "ಕ್ರತು"
*ಚಿತ್ತ ಹಾಗೂ ಅಹಂಕಾರಗಳನ್ನು ಉಪಾಸನೆಗೊಳಪಡಿಸುವ ಕಾರಣ ಅದು "ವಸು"
*ಬಯಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಅದು "ಕಾಮ"
*ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಕಾರಣ ಅದು "ವಶ"
ವಿಶೇಷ ಏನಂದರೆ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕಂಪ್ಯೂಟರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ "ಸರ್ಚ್" ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ."

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ