ಪುಟಗಳು

ಬುಧವಾರ, ಜೂನ್ 20, 2012

Aa Mugude


CgÀ¼ÀÄwºÀ PÉAzÁªÀgÉAiÀÄ J¼ÉAiÀÄ zÀ¼ÀUÀ¼À
ªÀÄÄwÛQÌzÀ ±ÀĨsÀæ ¸ÀànPÀ
©jzÀ UÀįÁ©AiÀÄ ªÉÄð£À ªÀÄÄwÛ£À ºÀ¤
ªÀÄ°èUÉAiÀÄ ¥ÀjªÀļÀ, ¹j ¸ÀA¦UÉAiÀÄAvÉ
                         -D ªÀÄÄUÀÄzÉ||

»vÀªÉ¤¥À GzÀ¬Ä¸ÀÄwºÀ ¸ÀÆgÀågÀ²ä
PÉñÀªÀ£Ár¸ÀÄwºÀ ²ÃvÀ ªÀÄAzÁ¤®
ºÀ¹gÀ ªÀÄÄaѹºÀ ªÀÄÄAeÁ«£À gÀdvÀ ªÀÄAdÄ
KPÀ ¤£ÁzÀzÉƼÀÄ vÁ ªÉÄgɪÀ ¤ªÀÄð® d®¢ü
                       -D ªÀÄÄUÀÄzÉ||

ªÀÄĸÀìAeÉAiÀÄ gÀPÀÛªÀtðzÀ gÀ«AiÀÄAvÉ £ÁazÀ ªÉÆUÀ
UÀÆqÀÄ ¸ÉÃgÀÄwºÀ RUÀªÀÄÈUÁ¢UÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¨ÉzÀjzÀ ºÀjtÂ
ZÀPÀæUÀ¼À ¸Áé¢üãÀvÉ ¥ÀqÉzÀ ¸ÀĵÀĪÀiÁߪÀ¸ÉÜAiÀÄ AiÉÆÃV
¤±ÉAiÀÄ £À±ÉUÉ eÁgÀÄwºÀ ¨É¼À¢AUÀ¼À ¨Á¯É
                      -D ªÀÄÄUÀÄzÉ||

                      
ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ