ಪುಟಗಳು

ಬುಧವಾರ, ಜೂನ್ 20, 2012

Antarangada kalarava


                     CAvÀgÀAUÀzÀ PÀ®gÀªÀ
¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À vÁPÀ¯Ál¢ £À°ªÀ ªÀÄ£À¸ÀÄ
D±ÁªÁzÀzÀ vÀ®àzÀ° ¸ÀÄjªÀ PÀ£À¸ÀÄ||
C«gÀvÀ ¸ÁzsÀ£Á ²RgÀªÀ£ÉßÃgÀĪÀ D¸É
¥Àj±ÀæªÀÄzÀ §ªÀuÉUÉ vÁvÁìgÀzÀ ªÀÄƸÉ||1||

zsÀÄvÀÛ£ÉgÀVzÀÄÝ WÁvÀ, DWÁvÀ
±ÀæªÀÄPÉÌ ¸À±ÀæªÀÄ ²PÉë, ªÀÄ£ÉÆëPÀ®à||
D¸ÉUÀ¼À ¯ÉÆÃPÀPÉÌ ¤gÁ±ÉAiÀÄ PÁªÉÆÃðqÀ
¢üPÁÌgÀ D ¤¨sÁðªÀÅPÀ ¯ÉÆèsÀzÀ ¸ÉßúÀPÉ||2||

WÉÆÃgÀvÀªÀÄzÀ° CzÉÆAzÀÄ «ÄAZÀÄ
«µÀªÁUÀÄwºÀ ªÀÄ£À¹UÉ CªÀÄÈvÀzÀ ¹AZÀ£À
ªÀÄļÀÄUÀ¢gÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ CzÀÄ WÉÆÃgÀ ¸ÀAZÀÄ
avÀÛªÀ£ÀÄ KPÀzÀ°èlÄÖ £ÀqɸÀÄ aAvÀ£À, ªÀÄAxÀ£À||3||

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ